Monday, 30 September 2013

Reblogged: Only now I understand nothing

Posted on Shohin - Bonsai Europe by Morten Albek


How much do you live bonsai? Or how do you appreciate your bonsai in daily life?
I have been doing bonsai for app. 20 years now, if I count in the very first lessons learned, killing innocent small trees collected in local forests, working on them way too early and way too hard. Before that I bought a book, maybe 30 years ago, first time bonsai caught my attention... Read more
Well written article worth of reading! / Pro všechny znalé anglického jazyka určitě doporučuji přečíst celý článek v originálu. Mimoto jsem si dovolil přeložit několik pasáží článku, které jsou mi svým vyzněním velmi blízké...

(...) dnes již znám spoustu bonsajových technik – jak bonsaje stříhat, jak je hnojit, jak založit a zapěstovat strom ze surového materiálu, jak udržet stromy v kondici atd. a stále se přitom učím novým věcem. Na druhou stranu je zde celá další, zdánlivě nekonečná oblast znalostí, a to estetika a bonsajové umění jako takové. My všichni (nebo předpokládám, že alespoň většina z nás) zůstáváme oněmělí úžasem, když se před námi objeví nádherný starý jalovec s dramatickým mrtvým dřevem a s pečlivě rozmístěnými obláčky zelené hmoty. Co ale všechny ty maličkosti, méně podbízivé a klidnější podoby bonsají? Křehký a štíhlý javor, malá kvetoucí mochnička... Větvení koruny s nádechem patiny, kdy i na těch drobnějších větvičkách můžeme pozorovat stejný charakter borky jako na kmeni, zapěstované nebari a další – všímáme si i těchto prvků a dokážeme je ocenit?
(...) nechávám se unést klidným dojmem starého japonského javoru zasazeného ve věkovité misce. A možná, že je mi tento pohled bližší než přehnaně výstřední a (až nadmíru) pozornost přitahující jalovce s rozsáhlými partiemi mrtvého dřeva. Možná je to tím, že žiju v zemi (Dánsko – pozn. překladatele), jíž krajina je typická měkkými tvary a klidnými siluetami stromů. Samozřejmě, že jsem unesen při pohledu na pokroucené stromy rostoucí ve vysokých horách, tento obraz je ale tak vzdálený mému každodennímu žití, že necítím potřebu postavit svou bonsajovou sbírku z větší části právě na nich. Dokonce mám pocit, že při místních výstavách působí mezi ostatními stromy až nepatřičně.
(...) snažím se porozumět estetice bonsají prostřednictvím každodenní práce na svých stromech. A stále více přicházím na to, že tíhnu k „jednodušším“ a přirozenějším podobám stromů, jakými jsou často právě listnáče. 

Tuesday, 24 September 2013

Minimugo

In this late summer time when comes to styling of spruces and pines I´ve also reviewed this little mugo pine which, surprisingly, had been found in local forest in 2004. Afterwards, I spent few years trying to boost up back-budding process but the pine seemed to resist for a couple of years till it got stabilized after its collection. In 2009 it experienced its first styling and  since then it has been developing quite nicely, below you can see how it looks today...

V pozdním létě, období vhodném pro tvarování smrků a borovic, jsem provedl lehčí úpravy i na tomto borovicovém prckovi, kterého jsme vcelku nečekaně objevili roku 2004 na jednom blízkém lesním svahu. První roky po vykopání byly věnovány více méně pouze zkompaktňování obrostu, jelikož borovička nepříliš ochotně obrášela na starém dřevě. 
Na jaře 2004 se uskutečnilo první založení stromku a od té doby se toto mugo už vcelku hezky vyvíjí. Takto vypadá dnes...


...and this is how it looked before/after the first styling in 2009.
...a takto vypadalo před/po prvním tvarování v roce 2009

And here some few more shots from different angles / A na závěr ještě několik dalších pohledů pro lepší představu.

Height: 17 cm, Pot by Ondra Plšek (CZ), complete photostory on my website

Výška: 17 cm, miska od Ondry Plška, celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

Wednesday, 11 September 2013

Tall spruce

As I´ve been into bonsai since 2001, this particular spruce must have been one of the very first coniferous trees my eye had laid upon while searching for the "propper" raw material for bonsai. Closely to my home there is a small spruce grove where local people cut Christmas trees - this is also the story of how this spruce had been prepared before I collected it in spring 2004.
Working with spruces always require a bit of patience and no hurry in order to keep tree in good health conditions, therefore in next years I focused myself only on horticultural practice preparing both foliage and roots for first serious interventions.
It took 7 years till the tree finally got ready for the first rough styling (in previous years I had made some carving/repotting but not crown styling), recently I´ve made the second restyling whose result you can see below...

Jelikož jsem se k bonsajím dostal před 12 lety, na podzim roku 2001, tento smrk byl nejspíše jedním z prvních jehličnanů, které jsem objevil při svých toulkách za "vhodným" bonsajovým materiálem v blízkém okolí. Smrk pochází z jednoho malého hájku, do něhož místní lidé chodívali ( a nejspíše i nadále chodí) "na lup vánočních stromečků" :-) - stejným způsobem byl vytvořen i charakter tohoto smrku.
Při práci se smrky je vždy velmi důležité udržet se na uzdě a se stromem nevyvádět příliš věcí najednou - i proto byl v následujících sezónách strom připravován pouze pěstitelským způsobem.
Trvalo to 7 let, než jsme se společně propracovali k prvnímu založení koruny (v předchozích letech již proběhlo opracování mrtvého dřeva a přesazení), nedávno pak přišla řada na druhé přetvarování, jehož výsledek můžete vidět níže...

09/2013 - my father posing next to the tree / taťka vedle přetvarovaného smrku

But let´s see how this tree was developing over the years...
Podívejme se ale i na dřívější vývoj stromu...


2004 - tree just after it arrived to our garden / strom těsně po vykopání

2009 - major carving of dead stumps is finished / po dokončení základního opracování mrtvého dřeva

2010 


2011 - after first rough styling in a rather naturalistic way / po prvním založení koruny v naturalistickém stylu

At this point, I should admit that I always found myself deeply impressed by this magnificient naturalistic spruce by Walter Pall which represents one of the best examples of naturalistic style for me (and even one of the most inspiring bonsai tree among all the bonsai styles) . While surfing on internet, I often found a short instant to look for and admire at least the photos of this tree, I also might have had the image of that tree before my eyes when choosing the right style for the tall spruce...

Na tomto místě bych nejspíš měl napsat, že jsem už dlouhá léta fascinován tímto nádherným naturalistickým smrkem od Waltera Palla, který pro mě osobně představuje jeden z nejlepších příkladů naturalistického stylu a obecně je jedním z mých nejoblíbenějších bonsajových stromů, ke kterému se alespoň na fotkách často vracím, když tak někdy brouzdám po internetu. Je dost možné, že jsem měl obrázek tohoto stromu před očima i v okamžiku, kdy jsem přemýšlel nad vhodným tvarem pro můj smrk...


The actual height of the tree is 105 cm, the pot is by the czech potter Hugo Studeník, more photos can be found in the gallery on my website.

Současná výška stromu je 105 cm, miska pochází z dílny Huga Studeníka. Celý vývoj stromu je zdokumentován na Bonsai Rožnov.


Thursday, 5 September 2013

Subtile scotch pine

As the time of pine needle plucking has come, I´ve also got my hands over this little pine which arrived to our garden in 2010 as an "all-inclusive" (tree + pot) bargain acquisition purchased at Bonsai Greenhorn (local bonsai forum) meeting. The tree itself came from a seedling cultivated first in ground and later in a container, the pot was made by Láďa Kotál.
First restyling of the tree happened at one summer bonsai session with my friend Honza Káňa - in the winter 2012 this tradition went on and we did the same thing with a fellow Leaf Brothers member Mirek. Last week I took off all the wire that already started to bite in and I made a couple of quick shots. I´m happy with the progression so far, it´s always a fun working with these tiny pines...

Nastalo období protrhávání starých jehlic borovic a mimo jinými stromy se dostalo i na tuto borovičku, která na naši zahradu připutovala v létě 2010 jako kompletní suvenýr (strom + miska) z prvního Bonsai Greenhorn srazu. Borovice je původem výpěstek od Oldy Kašpara, krásna miska pak vzešla z pece Ládi Kotála. 
Přetvarování stromu proběhlo záhy, a to na jednom bonsajovém setkání s Honzou Káňou - tradici "přátelských" tvarovaček bylo učiněno zadost i při následném tvarování v zimě 2012, kdy se zase strom dostal do rukou Mirka Halatina. Minulý týden jsem odstranil drát z tohoto tvarování a následně protrhal všechny staré jehlice. Rostlina se na svojí pouti pěkně posunuje - tyto malé borovičky dokáží vždy potěšit...

 08/2010 before the restyling/ před přetvarováním

 Honza in the action / Honza v akci

 and here is the result / výsledek tvarování

 04/2011


 2012

08/2013