Thursday, 20 November 2014

Quarry pine

Recently I´ve found sime time to make a restyling of this yamadori silvestris we had collected in 2002 in a local quarry...

Nedávno proběhlo přetvarování této silvestrisky, kterou jsme vyzvedli v roce 2002 v jednom místním pískovcovém lomu...


Over these 12 past years it was quite an interesting journey for this pine. Here it is how the first bonsai shape took its contoures - it happened in summer 2004.

V oněch uplynulých 12 letech to byla pro tuto borovici zajímavá cesta a takto začala, psalo se léto 2004...The pine withstanded a several more restylings and repottings in pretty much same shape, till we decided in 2007 that we should do something about that straight section of trunk, well, the first bending didn´t end up as we wanted, but at least it was a step ahead... The second heavy bending which took place in 2012 and that had quite an interesting progress brought much better results.

Borovice byla v dalších letech a při dalších tvarováních a přesazováních vedena víceméně stejným směrem až do té doby, než jsme si v roce 2007 poprvé uvědomili, že je potřeba něco (cokoli) provést s rovným úsekem - první ohýbání sice nedopadlo úplně podle našich představ, už jsme ale byli aspoň rozhodnuti v tomto úsilí nepolevit... Při druhém ohýbání v létě 2012, které nabralo zajímavý průběh :-), jsme si vedli už o poznání lépe.


2006

20072012

And finally, after two growing seasons I could proceed to a thorough styling of this pine...something I was looking forward to for a long time, here it is how the tree came out.

A po dvou růstových sezónách nadešel onen dlouho očekávaný okamžik zevrubného natvarování stromu a takto to celé dopadlo...

Height/Výška: aprox. 55 cm
Pot/Miska: Yixing top quality

Saturday, 8 November 2014

BC Hana workshop with Pavel Slovak

Few weeks ago, I had a chance to spent a great day, with my friends from bonsai club Hana. What's more, I took a part in a workshop with well known demonstrator - Pavel Slovak.
I am more interested in deciduos trees, but for this event I made an exception and worked with my yamadori Pinus sylvestris. I have collected this one 3 years ago, so it was a right time to make a first styling.

Před pár týdny jsem měl tu čest se účastnit workshopu s bonsai klubem Haná, který již tradičně pozval jednoho z našich nejlepších demonstrátorů Pavla Slováka. Kdo mě zná, ví, že preferuji listnaté stromy. Pro tuto akci jsem však udělal výjimku a vzal si jednu ze svých borovic, kterou jsem vykopal již před 3 lety.

 Discussion about the trees.
Začalo se diskusí o stromech.

 Someone also takes a video from "tree critique".
Tuším Mirek i natáčel video při děbatě o stromech.Here is mine Pinus sylvestris.
Má borovice. Pavel's sketch. 
Pavlův náčrt.

 4 people worked on removing old needles and so on.. Thanks Mildo, Michale, Miro...
4 lidé (chlapi:) společně pracovali na odstranění jehlic atd. Moc díky za pomoc pánové!


Pavel in action.
Pavel v akci.
After the first styling. Still a lot of work, but I am satisfied with the result. This is really promising tree. Thanks again to Pavel and to BC Hana!
Výsledek prvního tvarování. Na borovici je stále hodně práce, ale je to velmi nadějný strom! Ještě jednou díky Pavlovi a BC Haná!


Details of bark, it is very, very old tree.
Pár detailů borky, jedná se opravdu o velmi starý strom.