Sunday, 31 March 2013

Awaiting spring...

Well, the first day of "summer time" (DST) in our climate zone should have not been more ridiculous - we´ve got almost half a meter of new snow in a single day! And it´s still snowing without ceasing...
Anyway, we took advantage of free sunday and we built another shelf for storing pots.

This is how it looked like at our place today around noon...

 Letní čas snad nemohl začít "krásnějším" jarním počasím, než tomu bylo dnes - za jediný den napadlo snad půl metru (sic!) sněhu a pořád padá...
Každopádně jsme dnešní víkendový den nezaháleli a dokončili montáž nových polic pro skladování misek.

Takto to u nás dnes kolem poledne vypadalo... Welded and painted pieces of custom-made shelf ready to be assembled.
Svařené a natřené díly regálu připravené ke smontování.


 Final adjustments and it´s done!
Poslední úpravy a máme hotovo!And here come its new occupants.
Za několik málo chvil už na policích stojí zbrusu noví nájemníci.

 

 As we reorganized pot´s setup, we´ve gained more space in our workshop, which will be filled again with more pots very, very soon, though :-).

Po reorganizaci prostoru se nám uvolnilo místo pro další misky, které však bude již velmi brzy opět zaplněno :-).


Sunday, 24 March 2013

Yamadori hunting in Slovakia

Yesterday we were on little bonsai yamadori hunting trip in Slovakia. We came there on invitation of local bonsai group. It was the first really spring day here and we enjoyed it much. Thanks for sharing that location an showing so many fine yamadories.

Včera jsme si zajeli na malý yamadori výlet na Slovensko. Jeli jsme na pozvání místní bonsai skupiny. Konečně se umoudřilo počasí a jaro se nám trochu ukázalo. Kopačku jsme si užili a děkujeme za pozvání do takové pěkné lokality plné potenciálně dobrých stromů.
The begining of the trip.
Začátek cesty.
First digging.
První kopání.


It will go :-)
Ten půjde:-)

Soumar Mirek.
Mule Mirek.One little Elm.
Jeden malý jilmík.
Deserved reward, tequilla with real gold pieces floating on the surface...
Zasloužená odměna. Tequilla s opravdovými kouska zlata...

Our thanks belongs to Vinco Vadovský and the rest of local bonsai enthusiasts.
Děkujeme Vincovi Vadovskému a ostatním místním bonsajistům.

Saturday, 16 March 2013

Larix decidua - unexpected first styling

Unfortunately we had to cancel long-awaited trip to Hungary, because of horrible weather conditions, closed highway and about 25cm of new snow in the yamadori area. We made a decision to meet with Lucas and Mirek in Roznov and enjoy bonsai evening. I brought my Larix decidua, which is staying in the corner of my garden for few years.

Bohužel jsme museli zrušit náš dlouho plánovaný výlet do Maďarska. Hlavním důvodem bylo velice špatné počasí, uzavřená dálnice v Maďarsku a nově napadaný sníh v cílové lokalitě.
Proto jsme se rozhodli setkat s Lukášem a Mirkem v Rožnově. Přivezl jsem si sebou modřín, který už delší dobu stojí v rohu mé zahrady bez povšimnutí.

 Larix decidua before styling.
Modřín opadavý před tvarováním.
 Heated debate :).
Vášnivá debata nad stromem.
Shop-floor with our victims.
Dílna a "oběti" čekajicí na zpracování.
 Hard working leaf brothers.
Kluci makají na plné obrátky :).


Main branch was break open. I will continue and move that branch into a correct position in next years.
Došlo k vylomení hlavní větvě, v dalších letech se budu snažit větev postupně dostat do ideální pozice.
 
 Result of the first styling.
Výsledek prvního tvarování

Thursday, 7 March 2013

New pots arrived!

Last week we got eagerly awaited batch of chinese Yixing pots. We spent some time unloading the truck and then the fun could begin...

Minulý týden nám dorazila očekáváná zásilka čínských misek Yixing. Po vykládce kamiónu mohla začít ta pravá zábava...
It weighs just like it should...
Některé misky jsou spíše dvojchlapovky... Pure joy of christmas presents´unwraping.
Jako o Vánocích.

Split it on halves and let´s get it loaded again.
A znovu nakládáme půlku misek, která zamíří do Rožnova.

Omg, what to do with all that boxboard rubbish? Calling for some help...
Kam se vším tím kartónem? Poradí nám někdo po telefonu?


Here comes the solution... (note: just palletes and very small portion of paper was burned, as eco-friendly guys we did recycled most of the stuff :-))
Když nikdo neporadí, tak si poradíme sami... (pozn. aby nás nikdo neosočil z neekologičnosti: spáleny byly pouze palety a kartón na podpal, zbytek úspěšné zrecyklován :-) )


 Everything in its right place...well, this is just a portion of the batch.
Vše na svém místě...i když, na fotkách je jenom část celé zásilky.

And a few playful close-ups.
A pár detailů nakonec.

All these chinese pots are available on our e-shop Bonequip - 30% discount is on the run!
Všechny misky jsou k dispozici na našem e-shopu Bonequip - 30% jarní sleva je v plném proudu!