Thursday, 22 December 2011

PF 2012

On behalf of the Leaf Brothers crew, I wish you happy holidays and all the best for the year 2012!

Jménem všech členů Leaf Brothers bych Vám rád popřál krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2012!

Tuesday, 20 December 2011

Halfcascade mugo pine

Another specimen from my client´s batch of trees is this mugo pine from Switzerland. Surprisingly, this is not a yamadori, it came from seedling planted around 20 years ago. The tree was pruned, all the old needles were plucked and everything was wired and set to position, however, it will need 2 - 3 years of trimming and refining to get it to the good looking image. All the photos from December 2011.


Dalším z várky stromů od Antonína Ondráše je tato borovička kleč původem ze Švýcarska. Nejedná se však o yamadori, nýbrž o semenáč pěstovaný více než 20 let v misce. Strom byl přetvarován a znovu se dostal do bonsajového tvaru, za další 2 - 3 roky by se mohl strom vyvinout do velice zajímavé bonsaje. Všechny fotky jsou z prosince 2011.


Height/Výška: 38 cm
Owner/Majitel: Antonín Ondráš

Monday, 12 December 2011

Pots by Pavel Weingartner

As I promised in my last article called "Bonsai trip to Bohemia", I would like to show you work of our friend and promising potter Pavel Weingartner from Nýřany. I will show you collection of medium size pots and also pots for shohin and accent plants from his kiln.
Pots with white background are from Lucas collection, shohin and accent plant pots with yellow background are from my collection. I must say, that I really love these small cute toys! :) Stunning work Pavel!

Jak jsem slíbil ve svém posledním příspěvku nazvaném "Bonsai trip to Bohemia", rád bych Vám představil práci našeho kamaráda a slibného keramika, Pavla Weingartnera z Nýřan. Níže můžete vidět kolekci středních misek a také misek pro shohiny a doplňkové rostliny z jeho dílny. Misky s bílým pozadím patří do Lukášovy sbírky, menší misky se žlutým pozadím jsou z mé kolekce. Musím říct, že opravdu miluji tyhle malé roztomilé hračičky! :) Skvělá práce Pavle.
Thursday, 8 December 2011

Pinus cembra

The owner of the last presented shimpaku asked me to restyle this pinus cembra as well.
The tree´s origin are swiss Alps where it was collected more than 10 years ago. In 2004 it got its first styling by Václav Novák, Czech bonsai association president. In 2009 together with the client we decided to repot the tree in new angle and position due to the problematic roots and nebari and also because of the fact that a large part of trunk had died back. Yesterday I finished the restyling of the pine and gave it new image.

Majitel předešlého jalovce shimpaku, pan Antonín Ondráš, mě požádal o přetvarování i této borovice limby. Strom pochází ze Švýcarských Alp, vyzvednutý byl před více než 10 lety, v roce 2004 proběhlo jeho první tvarování uskutečněné Václavem Novákem. Na jaře 2009 jsme společně strom přesadili do nové pozice, a to kvůli problematickým kořenům a nebari a kvůli skutečnosti, že velká část kmene po tvarování přirozeně odeschla. Včera jsem dokončil přetvarování borovice do její nové podoby.2004 - 1st styling/po prvním tvarování

2011 - before/před

2011 - after, last photo is the front side, however, the previous front is also interesting

2011 - po tvarování, dvě možné pohledovky

Height/Výška: 56 cm
Pot/Miska: Isabelia
Owner/Majitel: Antonín Ondráš

Saturday, 3 December 2011

Restyling of shimpaku juniper

Recently I´ve had an oportunity to make a restyling of this very promissing shimpaku juniper. The tree was imported from Japan around year 2000, in 2004 it was exhibited in czech national convention where it won a price as one of the top 10 of exhibition. Thanks to the restyling a good looking image was restored and the tree was brought one step further in its bonsai journey. The repotting is scheduled for the spring 2012, nice round lotos-shape pot is already waiting for new occupant :-).

V uplynulých dnech jsem pracoval na tomto velmi kvalitním jalovci čínském "shimpaku". Strom byl importován z Japonska před zhruba 10 lety, v roce 2004 byl vystaven na národní výstavě ČBA, kde obdržel ocenění jako jeden z top 10 stromů. Přetvarováním strom opět získal působivý vzhled a na své bonsajové cestě urazil další krok. Na jaro 2012 je plánováno přesazení do kulaté misky lotosovitého tvaru.


2004 - Czech national convention held in Pilsen

2004 - výstava ČBA v Plzni


2011 december - tree before & after, 2+ possible fronts, I like the 1st one more, though

2011 prosinec - strom před/po, 2 z možných pohledovek, první je můj favorit

Height/Výška: 57 cm
Owner/Majitel: Antonín Ondráš
Whole photoprogression on my website/Celá reportáž na Bonsai Rožnov.

Friday, 25 November 2011

Watereri pine - pulling down thick branch

Few days ago, one client brought this watereri pine to bring it one step further - first we made the styling of the crown together (one month ago) and we discussed the possibility of bending down one of the main branches. On the second visit we actually worked on this issue and we pull the branch down using crack-open with the chisel on its base.

Před pár dny k nám zákazník přinesl tuto watererku, abychom na ní trochu zapracovali. Při první podzimní návštěvě, která proběhla asi před měsícem, proběhlo společné roztvarování koruny, zároveň jsme diskutovali o možnosti vylomení a stažení jedné z hlavních větví stromu. Při druhé návštěvě jsme se mimojiné rozhodli s tímto krokem neotálet a za pomocí pilky, dláta a klínku jsme opatrně větev vylomili.
The crack-open branch as seen from the rear.

Vylomená větev při pohledu ze zadní strany.


This will be the future front, some branch adjustments & foliage filling & shari work is required in the next years.
Tato strana je do budoucna zamýšlena jako pohledovka, bude proto potřeba lehce upravit pozici některých větví a dopěstovat obrost především v horních partiích.

A small shisigashira maple which we had repotted this spring was inspected and trimmed, it is coming along nicely. The pot is by Pavel Weingärtner (CZ), unfortunately nice pattern on the surface can not be observed :-(.

Malé palmatum shishigashira, které jsme na jaře společně přesazovali do misky od Pavla Weingärtnera (na fotce bohužel nevynikne pěkná povrchová struktura keramiky), bylo zkontrolováno a prostříháno. Do budoucna se jedná o příjemný strom v téměř shohinové velikosti.

Tuesday, 22 November 2011

Bonsai trip to Bohemia

Let me show you few photos from our (me + Lukas and Josef Sirotny) bonsai trip to Bohemia - Nýřany and Kamenný Újezd. We have spent there 2 days, firstly we have visited garden of Vasek Stropek in Kamenny Újezd. Of course, later we continued with discussion about his trees. Then we moved to Nýřany, to house of our friend and a great potter Pavel Weingartner, where we had a possibility to see his great new pots, I will post pictures later.

Dovolte mi ukázat pár fotek z našeho bonsaj výletu do Čech, konkrétně do Nýřan a Kamenného Újezdu. Náš dvoudenní výlet začal návštěvou zahrady Venci Stropka v Kamenném Újezdě. Samozřejmě jsme později pokračovali diskuzi o jeho stromech.
Poté jsme se přesunuli do Nýřan k našemu kamarádovi a skvělému keramikovi Pavlu Weingartnerovi, kde jsme měli možnost vidět jeho skvělé nové misky. Obrázky misek zveřejním později.

Very nice multitrunk of Carpinus betulus.

Velice pěkný vícekmen Habru.


Prunus Domestica (wild plum tree), promising raw material.

Náš "Špendlík", slibný materiál.


Next Prunus Domestica - shohin size + Venca and Venca junior :o).

Další "Špendlík" - velikosti shohin + Venca a Venca mladší.


Twin trunk of Crataegus.

Dvojkmen Hlohu.


Real thing is coming :).

Na řadě je něco pořádného.

Taxus Baccata with interesting history, you should visit Venca to hear that story!

Tis červený se zajímavou minulostí, musíte však navštívit Vencu, aby jste si vyslechli příběh tohoto stromu.

Nice base, but also still a lot of work with deadwood.

Pěkná báze, stále je však také potřeba udělat hodně práce na mrtvém dřevě.


Another great stuff - Pinus Silvestris.

Další skvělý materiál - Borovice lesní.


Which view do you prefer?

Který pohled zvolíte?