Saturday, 28 July 2012

Inspired by nature

It is always great to spent a day in a beautiful nature, finding an inspiration. Enjoy....
Je vždy příjemné strávit den v překrásné přírodě a nechat se inspirovat.

Thursday, 26 July 2012

Berberis "The Slug"

Recently I´ve styled this berberis which comes from one old neglected garden where it was collected in 2008. It´s quite a hit to find a berberis with such fat trunk, normally it grows as multitrunk bush without any bonsaisticaly interesting feature. Well, this one must be pretty old and I am happy that it survived its collection and thrived since then. We made first cut of unnecessary branches together with Mirek in 2010, in 2011 first repotting took place and this summer I´ve finally wired the tree and worked the deadwood. Loads of work to come yet, however I think this one could have very bright future...

Nedávno jsem provedl první tvarování tohoto dřišťálu, který pochází z jedné staré zahradní výsadby a který byl vyzvednut v roce 2008. Není vůbec jednoduché narazit na dřišťál s takovýmto tlustým kmenem, jelikož ve velké vetšině případů se stromy tohoto druhu vyznačují keřovitým charakterem. Tento konkrétní strom proto musí být velmi starý a o to víc mě tudíž těší, že přežil vyzvednutí a že se mu v nových podmínkách daří dobře. První prostřih větví proběhl v létě 2010 za asistence Mirka, na jaře 2011 byl strom přesazen a letos jsem konečně zapracoval na mrtvém dřevě a celý strom následně vydrátoval. Ještě je před námi spoustu práce, myslím si ale, že by tento strom mohl mít před sebou zajímavou bonsajovou budoucnost...

20102011

2012/07
Height/Výška: 48 cm
Pot/Miska: China
All the photos from tree´s progression on my website/Celý vývoj stromu na Bonsai Rožnov.

Monday, 23 July 2012

Prunus mahaleb progression

I will introduce you two of my mahalebs. Both trees were completely defoliated and wired.
Rád bych Vám představil 2 z mých mahalebek. Obě jsem kompletně odlistil a nadrátoval.

The first one is only mahaleb in my collection with natural deadwood, height of this tree is about 30cm.
První mahalebka je jediná z mé sbírky s přírodním mrtvým dřevem a je vysoká zhruba 30cm.

 Before defoliation.
Před odlistěním.
 Defoliated and wired.
Již odlistěný a nadrátovaný strom.
 Difference between these shots is 17 days.
Fotografie před zahájením prací a 17 dní poté.

This "small" monster was also improved, but there is still a lot of work on ramification, deadwood etc.  I will provide you details photos later, after the next wiring :).
Tento strom se také dočkal malého zlepšení, ale stále nás čeká hodně práce na větvení, mrtvém dřevě atd. Detailnější fotografie poskytnu až po dalším drátování :).Wednesday, 18 July 2012

How to collect big trees?

I will introduce you two ways, how to collect really big trees. Firstly, I would like to mention, that it is all about relationship, enjoying the great time with friends with the same deviation - TREES!
As you can see in the first video, the second day of yamadori hunting could be really very hard experience, but it is integral part of life of all bonsai freaks. Teamwork is highly recommended!

Rád bych Vám představil dva způsoby, jak kopat velké stromy. Především je to vše o přátelství, o tom si užít s kamarády, kteří trpí stejnou úchylkou a to STROMY.
Jak můžete vidět na prvním videu, druhý den výletu za yamadori může být velmi těžký, ale i tohle je součástí života všech bonsajových nadšenců. Obzvláště důležitá je týmová práce!


Here you can see the professional way. I adore these big maschines, it is like a dream-toy from my childhood.

V druhém videu můžete vidět, jak to dělají profíci. Zbožnuji tyhle mašinky, je to jako vysněný bagřík z dětství.


Monday, 9 July 2012

Mahalebing, part 3

Also the two remaining mahalebs were wired for the very first time, they came out as you can see below...

Svého prvního bonsajového tvaru se dočkala i druhá dvojice mahalebek...

Mahaleb no. 3
Height/Výška: cca 80 cm
Trunk diameter/Průměr kmene: cca 20 cm

This one might be the most promising tree from the current batch, at least it has provoked the biggest awe so far. However, I can not find any favourite of mine between the two larger mahalebs, I like them both equally :-). In this particular case, the crucial step, which should probably follow later this year, will be carving of dead wood, especially hollowing out a big portion of the right smaller trunk. The progress from the carving session of all these trees will be posted...

Tento strom má ze všech mahalebek z této várky možná největší potenciál, alespoň prozatím vzbudil největší vlnu ohlasů. V každém případě já osobně nehledám favorita mezi dvěma většími mahalebkami, obě se mi líbí stejně :-). U tohoto stromu bude důležitý následující krok ve vývoji, kterým bude zpracování mrtvého dřeva, především bude nutné odebrat značnou část hmoty z pravého menšího kmínku. Frézování všech stromů by mohlo proběhnout později v letošním roce, vývoj bude samozřejmě zdokumentován.


 Mahaleb no. 4
Height/Výška: 45 cm

This mahaleb is the smallest one, but for its great trunk taper it is not even a bit inferior to other trees. The carving of dead wood will be also quite important in order to transform big scars on the trunk into nice features of the overall design.

Tato mahalebka je sice ze všech představených mahalebek tou nejmenší, díky své parádní konicitě si však v žádném případě s ostatními stromy v ničem nezadá. I v tomto případě bude velmi důležitá úprava mrtvého dřeva, tentokrát zapracování velkých ran na kmeni a jejich přetvoření v zajímavé dutiny.Tuesday, 3 July 2012

Mahalebing, part 2

Here come the first two prunus mahaleb which I wired this past weekend - unlike the second couple, these two have more "natural looking" character, hence they´re styled in more naturalistic way. The aim is to build a multi trunk and multi apex decidous tree whose main features will be broad and majestic crown rather than plenty of deadwood or twists on the trunk.

První dvojice mahalebek, které byly drátovány uplynulý víkend - oproti zbylým dvěma stromům mají tyto výraznější "stromovitý" charakter, to znamená, že vypadají více jako stromy než jako bonsaje. Hlavními přednostmi těchto rostlin proto bude namísto rozsáhlých partií mrtvého dřeva a výrazného pohybu kemen rozložitá struktura koruny s více kmeny a více vrcholy tak, jak je u starého listnatého stromu zvykem.

Mahaleb no.1
Height/Výška: cca 80 cm
Trunk diameter/Průměr kmene: 20 cm

This tree is my personal favorite - I left as many useful (sub)trunks as possible to achieve the image of a mature decidous tree in the future.

Tato mahalebka je mým osobním favoritem - snažil jsem se využít co možná nejvíce dobře nasazených kmenů/hlavních větví, a tím docílit obrazu starého listnáče již v příštích letech.
Mahaleb no. 2

Height/Výška: cca 65 cm
Trunk diameter/Průměr kmene: 13 cm

Smaller, but also quite promising tree in my opinion. Really looking forward to get this one into shallower bonsai pot, probably next spring...

Menší, ale neméně nadějný strom. Těším se, až se, snad už příští jaro, dočká své první bonsajové misky.