Tuesday, 8 November 2011

South-eastern convention with Walter Pall in Serbia

Together with Lukas Sirotny and his father Josef we made a next bonsai trip to the capital city of Serbia - Belgrade, where took place 5th south-eastern convention with bonsai master Walter Pall. We spent there 2 days with new bonsai friends from Serbia, Croatia, Slovenia, Bulgaria, Macedonia and from Montenegro. Walter Pall prepared presentation about the bonsai styles, followed with the tree inspiration (not critique:) and the workshop.

Spolu s Lukášem Sirotným a jeho taťkou Josefem jsme podnikli další výlet za bonsajemi do hlavního města Srbska - Bělehradu, kde se konalo již 5. jiho-východní bonsajové setkání s mistrem Walter Pallem. V Bělehradu jsme strávili 2 dny s novými bonsajovými přáteli ze Srbska, Chorvatska, Slovinska, Bulharska, Makedonie a Černé Hory. Walter Pall připravil prezentaci o bonsajových stylech, následovala inspirace / kritika stromů a workshop.


Convention taked place in the the building of the college of agriculture.

Setkání se konalo v budově fakulty zemědělství.

Unfortunately we missed Walter´s presentation about the bonsai styles, because we solved problem with our car. Luckily it was fixed in 2 hours.

Bohužel jsme změškali Walterovu přednášku o bonsajových stylech, museli jsme řešit problém s autem, naštěstí se vše povedlo vyřešit během dvou hodin.


Tree inspiration/critique - Fraxinus Ornus


Inspirace/kritika stromů - Jasan zimnář


Probably the best tree in Serbia - majestic Fagus Sylvatica.


Pravděpodobně nejlepší strom Srbska - majestátní Buk lesní.


Proud owner of this great Fagus.
Hrdý majitel tohoto skvělého buku.

The bigest tree of convention- twin trunk of Pinus Silvestris
Největší strom setkání - dvojkmen Borovice lesní.


Walter Pal also asked Lukas Sirotny for his opinion how to continue with this complicated tree.
Walter Pall požádal také Lukáše Sirotného o jeho názor jak dále pokračovat s tímto nelehkým materiálem.


How to continue???
Jak tedy dál??

Semi-cascade - Picea Abies.


Polokaskáda - Smrk ztepilý.Final photo of whole group.
Finální foto celé skupiny.

1 comment: