Tuesday, 3 July 2012

Mahalebing, part 2

Here come the first two prunus mahaleb which I wired this past weekend - unlike the second couple, these two have more "natural looking" character, hence they´re styled in more naturalistic way. The aim is to build a multi trunk and multi apex decidous tree whose main features will be broad and majestic crown rather than plenty of deadwood or twists on the trunk.

První dvojice mahalebek, které byly drátovány uplynulý víkend - oproti zbylým dvěma stromům mají tyto výraznější "stromovitý" charakter, to znamená, že vypadají více jako stromy než jako bonsaje. Hlavními přednostmi těchto rostlin proto bude namísto rozsáhlých partií mrtvého dřeva a výrazného pohybu kemen rozložitá struktura koruny s více kmeny a více vrcholy tak, jak je u starého listnatého stromu zvykem.

Mahaleb no.1
Height/Výška: cca 80 cm
Trunk diameter/Průměr kmene: 20 cm

This tree is my personal favorite - I left as many useful (sub)trunks as possible to achieve the image of a mature decidous tree in the future.

Tato mahalebka je mým osobním favoritem - snažil jsem se využít co možná nejvíce dobře nasazených kmenů/hlavních větví, a tím docílit obrazu starého listnáče již v příštích letech.
Mahaleb no. 2

Height/Výška: cca 65 cm
Trunk diameter/Průměr kmene: 13 cm

Smaller, but also quite promising tree in my opinion. Really looking forward to get this one into shallower bonsai pot, probably next spring...

Menší, ale neméně nadějný strom. Těším se, až se, snad už příští jaro, dočká své první bonsajové misky.No comments:

Post a Comment